play

YUKI “the end of shite”

Production=teevee graphics Pr=Akemi Yokote Dir=Junji Kojima
P=Noboru Shinoda L=Yuki Nakamura A=Mamoru Furumoto ST=Yasuko Mori
Hair=YUKI HM=ABE CharacterDesign=Mizuhiro Savini
Animation=Moriyo Sano・Yoko Iwasaki・Kaori Hamura・Yasuo Fujimoto・Atsushi Tani
ED=Masaru Manabe PM=Yoshi Nakahara・Akihisa Takagi

12345...10...