play

資生堂 AUPRES

P=Aoi-Promotion CD=Kazuhiko Tajima AD=Ayako Kawahara Dir=Junji Kojima P=norbert shoerner
A=Robbie Doyg ST=Charlotte T=Vicki Zhao Wei M=Toru Sasaki ED=Kazuhiro Baba MIX=Shigeki Ao CG=Sorairo

12345...10...