play

BOOM BOOM SATELATES “EASY ACTION”

Production=OMB Pr=Maiko Fukuda Dir=Masatsugu Nagasoe
P=ko Okuhira VE=Taito Oyama L=Syori Hirano grip=Bunyo Kimura
ST=Shinichi Mita Hair=Shinya Make Up=Hegi
MotionGraphicDesign=Masatsugu Nagasoe
T=Yuto Tamura Ballet・Rushia Yavrecova Gas Bar
PM=Masatoshi Takizawa・Masao Sugiura・Shigeki Wada・Reina Hamane

12345...10...