play

A&P=dentsu+SHINGATA+SAMURAI+teevee graphics
SCD=Hiroshi Sasaki CD=Kashiwa Sato CP=Koji Wada Dir=Junji Kojima
Pr=Shinji Mita CG=Akihisa Takagi・Atsushi Tani・Masatsugu Nagasoe・Moriyo Sano